Usługi w zakresie budownictwa Krzysztof Dudek
86-300 Grudziądz Ikara 16/35   tel.784-676-982


Usługi w zakresie prowadzonej (wg PKD 2007) działalności

1) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

2) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

3) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

4) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

5) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

6) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

7) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

8) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

9) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych

10) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

11) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

12) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

13) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych

14) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

15) 58.11.Z - Wydawanie książek

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=eb3f6da7-3f39-4b0f-801e-a271a81be523

powrót»


Fachowe doradztwo techniczno-prawne ...